AQUA ACTIVE THAILAND
ขอขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ
Integrative Myofascial Massage : การนวดพังผืดและกล้ามเนื้อแบบบูรณาการ
ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567
โดย ผศ.ดร.กภ.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านกายบำบัดและธาราบำบัด

AQUA ACTIVE THAILAND
ขอขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ
Integrative Myofascial Massage : การนวดพังผืดและกล้ามเนื้อแบบบูรณาการ
ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567
โดย ผศ.ดร.กภ.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านกายบำบัดและธาราบำบัด

AQUA ACTIVE THAILAND
ขอขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ
Integrative Myofascial Massage : การนวดพังผืดและกล้ามเนื้อแบบบูรณาการ
ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567
โดย ผศ.ดร.กภ.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านกายบำบัดและธาราบำบัด

AQUA ACTIVE THAILAND
ขอขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ
Integrative Myofascial Massage : การนวดพังผืดและกล้ามเนื้อแบบบูรณาการ
ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567
โดย ผศ.ดร.กภ.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านกายบำบัดและธาราบำบัด

AQUA ACTIVE THAILAND
ขอขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ
Integrative Myofascial Massage : การนวดพังผืดและกล้ามเนื้อแบบบูรณาการ
ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567
โดย ผศ.ดร.กภ.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านกายบำบัดและธาราบำบัด

AQUA ACTIVE THAILAND
ขอขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ
Integrative Myofascial Massage : การนวดพังผืดและกล้ามเนื้อแบบบูรณาการ
ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567
โดย ผศ.ดร.กภ.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านกายบำบัดและธาราบำบัด

AQUA ACTIVE THAILAND
ขอขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ
Integrative Myofascial Massage : การนวดพังผืดและกล้ามเนื้อแบบบูรณาการ
ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567
โดย ผศ.ดร.กภ.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านกายบำบัดและธาราบำบัด

AQUA ACTIVE THAILAND
ขอขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ
Integrative Myofascial Massage : การนวดพังผืดและกล้ามเนื้อแบบบูรณาการ
ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567
โดย ผศ.ดร.กภ.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านกายบำบัดและธาราบำบัด

AQUA ACTIVE THAILAND
ขอขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ
Integrative Myofascial Massage : การนวดพังผืดและกล้ามเนื้อแบบบูรณาการ
ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567
โดย ผศ.ดร.กภ.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านกายบำบัดและธาราบำบัด

AQUA ACTIVE THAILAND
ขอขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ
Integrative Myofascial Massage : การนวดพังผืดและกล้ามเนื้อแบบบูรณาการ
ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567
โดย ผศ.ดร.กภ.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านกายบำบัดและธาราบำบัด

AQUA ACTIVE THAILAND
ขอขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ
Integrative Myofascial Massage : การนวดพังผืดและกล้ามเนื้อแบบบูรณาการ
ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567
โดย ผศ.ดร.กภ.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านกายบำบัดและธาราบำบัด

AQUA ACTIVE THAILAND
ขอขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ
Integrative Myofascial Massage : การนวดพังผืดและกล้ามเนื้อแบบบูรณาการ
ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567
โดย ผศ.ดร.กภ.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านกายบำบัดและธาราบำบัด

AQUA ACTIVE THAILAND
ขอขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ
Integrative Myofascial Massage : การนวดพังผืดและกล้ามเนื้อแบบบูรณาการ
ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567
โดย ผศ.ดร.กภ.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านกายบำบัดและธาราบำบัด

🎯Aqua Active Thailand สอนว่ายน้ำผู้ใหญ่ ออกกำลังกายในน้ำ และธาราบำบัดครบวงจร
📞โทร : 092-6425093 , 02-1020193
📍Google Map https://maps.app.goo.gl/oCab1HbZcwSFeKYr6
ตั้งอยู่ในซอยรามอินทรา 14 / มัยลาภ (เข้าออกได้สองทาง)

Scroll to Top